Городищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Оцінювання письмових робіт з української мови в початкових класах

Рейтинг Користувача: / 7
НайгіршеНайкраще 

Оцінювання   письмових  робіт  з  української   мови  в

початкових   класах

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової

освіти. Вивчення рідної мови уже в початкових класах створює значні можливості для розвитку навичок мовленнєвої діяльності школярів: аудіювання, діалогічне мовлення,монологічне мовлення, усного мовлення,писемного мовлення.

Види перевірки навчальних досягнень учнів з української мови

 

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

1 сем.

2сем.

1сем.

2 сем.

1 сем.

2 сем.

1 сем.

2 сем.

Аудіювання

-

-

1

1

1

1

1

1

Діалог

-

-

1

-

1

-

1

-

Усний переказ

-

-

-

1

-

-

-

-

Усний твір

-

-

-

-

-

1

-

1

Читання

-

1

-

-

-

-

-

-

Письмовий переказ

-

-

-

-

-

1

1

1

Мовна тема

-

-

2

2

2

2

2

2

Диктант

-

-

1

2

2

2

2

2

Списування

-

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з української

мови є :

-         мовленнєві уміння з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма;

-         знання про мову і мовлення, мовні уміння й навички;

-         орфографічні і пунктуаційні вміння й навички ;

-         графічні навички письма, техніка, швидкість письма, культура оформлення письмових робіт.

Мовні теми

Знання про мову й мовлення та мовні уміння й навички оцінюються за такими  критеріями :

Клас

Рівень

Бали

Характеристика знань, умінь,навичок

3- 4

Початковий

1-3

Учень виконав 1-2 завдання

3-4

Середній

4-6

Правильно вибрав відповіді на 3-4 завдан.

3-4

Достатній

7-9

Учень впорався з 5 завданнями

3-4

Високий

10-12

Правильно вибрав відповіді на всі завдання

 

Диктант

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

Рівень

Бали

Критерії оцінювання диктанту

Початковий

1-3

Диктант написаний, але нечітко,неохайно,з багатьма відхиленнями в письмі та сполученні букв; допущено

8 і більше помилок.

Середній

4-6

Текст написаний розбірливо, але неохайно,з відхиленнями в письмі букв; допущено 5-7 помилок.

Достатній

7-9

Диктант написаний чітко але є окремі відхилення від норми в письмі літер та їх сполучень,допущено 2-4 помилки.

Високий

10-12

Текст написаний чітко, охайно, з дотриманням правильного письма літер та їх сполучень, допускається 1 груба чи 1 негруба помилка.

 

Письмовий переказ або твір.

За письмовий переказ (твір) виставляється дві оцінки: за зміст і за грамотність. У журнал заноситься тільки оцінка за зміст. Критерії оцінювання грамотності письмового переказу (твору) такі самі, як критерії оцінювання диктанту. Оцінювання змісту зв’язного висловлювання здійснюється за такими критеріями:

Рівень навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І Початковий

1

Учень (учениця) будує лише 1-2 речення або переказує окремі фрагменти змісту, що не утворюють зв'язний текст, демон­струючи обмежений лексичний запас і припускаючись великої кількості мовних (лексичних, граматичних) помилок

2

Учень (учениця) будує 2-3 речення або перекачує окремі фрагменти змісту,, іди не утворюють зв'язний текст. При цьому його лексичний запас обмежений, мовних помилок не дуже багато

3

Учень (учениця) будує більше 3-ох речень або перекачує окремі фрагменти змісту, що не утворюють зв'язний текст, демон­струючи збіднений лексичний запас, при­пускаючись окремих мовних помилок

ІІ Середній

4

Учень (учениця) будує текст, який від­значається певною зв'язністю, але збідне­ний змістом; у висловлюванні наявні такі недоліки: відхилення від авторського тексту або від теми (твір), порушення послідовності викладу, відсутні зачин або кінцівка, збіднена лексика, є мовні по­милки

 

5

Учень (учениця) будує текст, який відзна­чається певною зв'язністю, але збіднений змістом; у висловлюванні допущено 3-4 з перерахованих   нижче недоліків: відхилення від авторського тексту (переказ) або від теми (твір), порушення послідовності викладу, відсутні зачин або кінцівка, збід­нена лексика, є мовні помилки

6

Учень (учениця) будує текст, який відзна­чається певною зв'язністю, але збіднений змістом; створене висловлювання має 1-2 з таких недоліків: відхилення від автор­ського тексту (переказ) або від теми (твір); порушення послідовності викладу, від­сутні зачин або кінцівка; збіднена лекси­ка, є мовні помилки

III Достатній

7

Учень (учениця) правильно будує (пере­казує) текст, розкриває його загальний зміст і головну думку; у тексті наявні за­чин, основна частина і кінцівка; проте не висловлює своєї думки з приводу ска­заного, припускається більше 3-ох мов­них помилок

 

8

Учень (учениця) правильно будує (пере­казує) текст, розкриваючи його загальний зміст і головну думку; у тексті наявні всі структурні частини (зачин, основна час­тіша, кінцівка), проте не висловлено влас­ної думки школяра з приводу сказаного, допущено 2-3 мовні помилки

 

9

Учень (учениця) правильно будує (переказує) текст, розкриває його загальний зміст і головну думку, дотримується структури тексту (зачин, основна частина і кінцівка); однак не висловлює своєї ду­мки з приводу сказаного, припускається 1-єї мовної помилки

IV Високий

10

Учень (учениця) вправно будує (перека­зує) текст, розкриває його зміст і головну думку, своє ставлення до предмета розмо­ви висловлює не дуже впевнено; лексика багата, допущено 1-2 мовні помилки

 

11

Учень (учениця) вправно будує (переказує) текст, розкриває його зміст і головну думку, висловлює й аргументує своє ставлення до висловлюваного, але не дуже впевнено; лек­сика багата, мовні помилки відсутні

 

12

Учень (учениця) вправно будує (перека­зує) текст, розкриває його зміст і головну думку, впевнено висловлює й аргументує своє ставлення до висловлюваного, де­монструючи багатство лексики і не до­пускаючи мовних помилок

 

Списування

Графічні навички письма , техніка, швидкість письма і культура оформлення робіт перевіряються шляхом списування з друкованого тексту.

За списаний текст виставляється дві оцінки: одна за грамотність, друга – каліграфію, швидкість,культуру оформлення письмової роботи.

Грамотність оцінюється за такими самими критеріями , що й диктант.

Графічні навички : форма, розмір , нахил, поєднання літер ; культура оформлення письмової роботи і швидкість письма . Дотримання норм за кожним із цих параметрів оцінюється двома балами ( в сумі 12 ).

Перевірка робочих зошитів

Кожна робота в зошиті перевіряється і виставляється оцінка. Оцінюється грамотність , культура оформлення письмової роботи , графічні навички.

Кожного місяця виставляється оцінка за ведення робочого зошита.

 

 

 

Форма входу

Прогноз погоди

Погода в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні